Formularz zgłoszeniowy na Kurs Modelingowy


kurs Poznań gr. weekendowa

kurs Warszawa gr. weekendowa

kurs Warszawa gr. poniedziałkowa

imię i nazwisko

miejscowość

adres (ulica, nr domu)

e - mail

data urodzenia

numer telefonu

Wysyłając ten formularz oświadczam, że działając w imieniu własnym zapoznałam/em się z regulaminem (kliknij tu, aby zapoznać się z regulaminem) i wyrażam zgodę na zamieszczenie przesłanych przeze mnie danych osobowych w bazie personalnej Agencji Modelek i Modeli modelki Studio oraz na przetwarzanie ich w procesie rekrutacji na Kurs Modelingowy. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz.833) zostałam/łem poinformowana/y przez Agencję modelki Studio, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych o dobrowolności udostępnienia przeze mnie danych osobowych dotyczących mojej osoby, prawie wglądu do tych danych oraz prawie ich poprawiania, jak też celu przetwarzania udostępnianych danych osobowych. Formularz może wysłać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Powrót do strony głównej