M P S

Agencja Modelek, Modeli i Hostess

modelki i fotomodelki  |  fotomodele i modele  |  hostessy  |  bank twarzy  |  kontakt
praca | formularz zgłoszenia | zapytanie ofertowe | fotografia | o nas | mapa strony | kursy
Regulamin Kursu 
 1. Organizatorem kursu/szkolenia/warsztatów jest Agencja Reklamowa EMPS, Warszawa, ul. Freta 25.

 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu/warsztatach jest:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. (Po wysłaniu formularza, osoba zgłaszająca sie otrzyma maila z dalszymi instrukcjami.)

  2. wniesienie pełnej opłaty.

  3. w przypadku osób niepełnoletnich dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w kursie.

 3. O pierwszeństwie przyjęcia na listę uczestników decyduje  kolejność wpływu opłat za kurs.
 4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na kurs/szkolenie/warsztaty jest równoznaczne z internetowym zawarciem transakcji zakupu usługi i powoduje konieczność uiszczenia opłaty. Opłatę należy uiścić maksymalnie do 5 dni roboczych od chwili wysłania zgłoszenia.
 5. Jeżeli opłata zostanie wniesiona już po uzyskaniu przez organizatora kompletu uczestników, wpłacający zostanie zapisany na następny wolny termin kursu/szkolenia/warsztatów z gwarancją uczestnictwa lub otrzyma zwrot wpłaconych środków - do wyboru.
 6. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z ewentualnymi kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń (w tym przypadku gwarantujemy zwrot 100% wpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub przniesienie zgłoszenia i wpłaty na następny najbliższy odpowiadający zgłaszającemu się termin kursu/szkolenia/warsztatów). Zwrot gotówki nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty podania numeru konta, na które organizator ma zwrócić pieniądze.
 8. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w warsztatach do 14 dni od terminu zgłoszenia - zwrot 100% opłaty, jednak gdy zgłoszenie nastąpiło na mniej niż 10 dni  przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot opłaty nie przysługuje. Zwrot gotówki nastąpi w ciągu 14 dni od daty podania numeru konta, na które organizator ma zwrócić pieniądze.
 9. Uczestnik kursu zobowiązany jest do maksymalnego zaangażowania w zajęcia i nie przeszkadzania innym uczestnikom.
 10. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
 11. Osoby nie stosujące się do zasad regulaminu kursu mogą zostać wykluczone z udziału w zajęciach bez zwrotu poniesionych kosztów.
 12. Z udziału w niektórych zajęciach osoby mogą być zwolnione  na własne życzenie, jednak nie przysługuje im zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia.
 13. Organizator ma prawo zmieniać termin i miejsce kursu/szkolenia/warsztatów, o czym ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem, pisemnie lub telefonicznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 12.12.2015